Moodle

You are not logged in. (Login)

  • Arena

Danh mục khoá học

CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

HỌC KỲ 01 
 CP101 Lập trình căn bảnTóm tắt

HỌC KỲ 02 
 CP102 Cơ sở dữ liệuTóm tắt
 CP106 Đồ án 1Tóm tắt
 CP302 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhómTóm tắt
 CP305 Lập trình WebTóm tắt

HỌC KỲ 03 
 CP104 Lập trình hướng đối tượng với C#Tóm tắt
 CP105 Điện toán đám mâyTóm tắt
 CP107 Đồ án 2Tóm tắt
 CP301 Anh văn chuyên ngành tin họcTóm tắt
 CP306 Lập trình JavaTóm tắt
 CP314 Phát triển ứng dụng Windows với JavaTóm tắt
 Lập trình hướng đối tượng c# - (Thầy Ngô Tường Dân)Tóm tắt

HỌC KỲ 04 
 CP103 Hệ quản trị cơ sở dữ liệuTóm tắt
 CP304 Đồ án 3Tóm tắt
 CP307 Phát triển ứng dụng Web với ASP .NetTóm tắt
 CP312 Phát triển ứng dụng Windows với C#Tóm tắt
 CP318 Tiếp thị trực tuyếnTóm tắt

HỌC KỲ 05 
 CP308 Phát triển ứng dụng Web với công nghệ Servlet, JSP, Struts và JSFTóm tắt
  CP309 Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLTóm tắt
  CP316 Phát triển ứng dụng với công nghệ Enterprise JavaBeanTóm tắt
  CP317 Phát triển ứng dụng XML Web Services với JavaTóm tắt

HỌC KỲ 06 
  CP303 Kỹ năng nghề nghiệpTóm tắt
 CP591 Tiểu luận tốt nghiệp - KTPMTóm tắt

CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN 

HỌC KỲ 01 
 CP108 Đồ họa căn bảnTóm tắt
 CP322 Kỹ thuật đa phương tiệnTóm tắt
 Tin hoc căn bảnTóm tắt

HỌC KỲ 02 
 CP101 Lập trình căn bảnTóm tắt
 CP112 Các khái niệm cơ bản về quảng cáoTóm tắt
 CP115 Xuất bản truyền thôngTóm tắt
 CP119 Hình họa và vẽ kỹ thuậtTóm tắt
 CP302 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhómTóm tắt
 CP323 Xử lý ảnh phục vụ in ấn và WebTóm tắt
 CP324 Tạo lập các minh họaTóm tắt
 CP106 Đồ án 1Tóm tắt
 CP106 - Đồ án nhóm 01 - Thầy Cù Vĩnh LộcTóm tắt

HỌC KỲ 03 
 CP311 Lập trình FlashTóm tắt
 CP325 Đồ họa và hoạt hình cho Web với FlashTóm tắt
 CP305 Lập trình WebTóm tắt
 CP305-Lập trình Web (Nguyễn Phú Trường)Tóm tắt
 CP329 Tích hợp và phát triển Web tương tácTóm tắt

HỌC KỲ 04 
 CP109 Làm việc với âm thanhTóm tắt
 CP301 Anh văn chuyên ngành tin họcTóm tắt
 CP320 Công nghệ mạng Tóm tắt
 CP321 An toàn thông tin và mạngTóm tắt
 CP326 Kịch bản phân cảnhTóm tắt
 CP331 Đa phương tiện tương tác và lập trìnhTóm tắt
 CP333 Quay phim và biên tập videoTóm tắt
 CP304 Đồ án 3Tóm tắt

HỌC KỲ 05 
 CP110 Khái niệm về hoạt hìnhTóm tắt
 CP111 Các khái niệm về làm phim kỹ thuật sốTóm tắt
 CP118 Ánh sáng và kết xuất với MayaTóm tắt
 CP318 Tiếp thị trực tuyếnTóm tắt
 CP327 Vẽ các đối tượng 3DTóm tắt
 CP328 Thiết kế nhân vật và hiệu ứng hình ảnhTóm tắt
 CP336 Mô hình hóa và tạo kết cấu với MayaTóm tắt
 CP338 Nhân vật hoạt hình với MayaTóm tắt

HỌC KỲ 06 
 CP303 Kỹ năng nghề nghiệpTóm tắt
 CP592 Tiểu luận tốt nghiệpTóm tắt
ACCP i13 

SEMESTER 01 
 Elementary Programming with C (C)Tóm tắt
 Building Next Generation Websites (HTML5)Tóm tắt
 Designing and Publishing Websites (DWCS5)Tóm tắt
 Database Management (SQL2012)Tóm tắt
 Project (PRJ)Tóm tắt

SEMESTER 02 
 Markup Language (XML)Tóm tắt
 Introduction to Cloud Computing (Cloud Computing)Tóm tắt
 Application Development Fundamentals-I (Java 1)Tóm tắt
 Application Development Fundamentals-II (Java 2)Tóm tắt
 Advanced Application Development-I (Advanced Java 1)Tóm tắt
 Advanced Application Development-II (Advanced Java 2)Tóm tắt
 Application Programming (PC#)Tóm tắt
 Project (Java)Tóm tắt

SEMESTER 03 
 Working with Cloud ComputingTóm tắt
 Windows Store Apps Development-ITóm tắt
 Windows Store Apps Development - IITóm tắt
 Advanced Windows Store Apps Development-ITóm tắt
 Advanced Windows Store Apps Development - IITóm tắt
 Web Application DevelopmentTóm tắt
 Enterprise Application ProgrammingTóm tắt
 Developing Mobile Applications Tóm tắt

SEMESTER 04 
 Internet SecurityTóm tắt
ACCP i10 

SEMESTER 01 
 Building Dynamic Websites (BDW)Tóm tắt
 Communication and Personality Development (CPD)Tóm tắt
 Computer Fundamentals (CF)Tóm tắt
 Database Development in Microsoft SQL Server (DDSQL)Tóm tắt
 Dreamweaver 8.0 (DW8)Tóm tắt
 Elementary Programming with C (PC)Tóm tắt
 Project(Dreamwear 8.0)Tóm tắt

SEMESTER 02 
 XML Simplified (XML)Tóm tắt
 Introduction to Cloud Computing (IC)Tóm tắt
 Java Programming - I (JP1)Tóm tắt
 Java Programming - II (JP2)Tóm tắt
 Advanced Programming in Java - I (AJP1)Tóm tắt
 Advanced Programming in Java - II (AJP2)Tóm tắt
 Programming in C# (PCS)Tóm tắt
 eProject (Java)Tóm tắt

SEMESTER 03 
 Window form programming with C#-I (WFC1)Tóm tắt
 Window form programming with C#-II (WFC2)Tóm tắt
 Web programming - I (WEB1)Tóm tắt
 Web programming - II (WEB2)Tóm tắt
 Enterprise Application Deployment (WCF)Tóm tắt
 Working with Clound computing (WCC)Tóm tắt
 eProject (.Net)Tóm tắt

SEMESTER 04 
 Developing Web Components with Servlets and JSP (WPSJ)Tóm tắt
 Architecting Web Applications using JSF and Struts (AWAJS)Tóm tắt
 Integrating XML with Java (IXJ)Tóm tắt
 Developing Enterprise Applications with EJB (EJB)Tóm tắt
 Developing Web Services with Java (WSJ)Tóm tắt
 eProject (J2EE)Tóm tắt
ACCP i7.1 

SEM 01 
 Computer FundanmentalTóm tắt
 Elementary Programming with CTóm tắt
 HTML, DHTML & JavaScriptTóm tắt
 Designing Website in DreamWeaverTóm tắt
 Learning Java by ExampleTóm tắt
 RDBMS and Data ManagementTóm tắt

SEM 02 
 XML by ExampleTóm tắt
 Working with SQL Server Database ObjectsTóm tắt
 A Guide to Advanced JavaTóm tắt
 Distributed Computing in JavaTóm tắt
 Working with Database and Security in JavaTóm tắt
 Programming in C#Tóm tắt
 Advanced Programming in C#Tóm tắt
 eProject (Java)Tóm tắt

SEM 03 
 Advanced Features of SQL Server 2005Tóm tắt
 Windows Forms with C#Tóm tắt
 Beginning ASP.NetTóm tắt
 Database handling in ASP.NetTóm tắt
 Advanced Features of ASP.NETTóm tắt
 Programming Web Services in.NETTóm tắt

SEM 04 
 Web Programming with Servlets and JSPTóm tắt
 Architecting Web Applications using JSF and StrutsTóm tắt
 Integrating XML with JavaTóm tắt
 Developing Web Services with JavaTóm tắt
 Developing Enterprise Applications with EJBTóm tắt
ARENA 6824 

SEMESTER 01 
 Concepts of Graphics and Illustrations (CGI)Tóm tắt
 Typography Techniques (TT)Tóm tắt
 Creative Illustrations (CI)Tóm tắt
 Image Magic (IgM)Tóm tắt
 Design for Print and Advertising (DPA)Tóm tắt
 Media Publishing (MedP)Tóm tắt
 Print Portfolio (PrPo)Tóm tắt

SEMESTER 02 

SEMESTER 03 

SEMESTER 04 
ARENA 6809 

SEMESTER 01 
 Fundamentals of Computer, Media and Internet (FCMI)Tóm tắt
 Design and Visualizations Fundamentals (DVF)Tóm tắt
 Graphics and Illustrations Fundamentals (GIF)Tóm tắt
 Creating Illustrations – I (CI1)Tóm tắt
 Creating Illustrations – II (CI2)Tóm tắt
 Image Magic (IM)Tóm tắt
 Concepts of Advertising (COA)Tóm tắt
 Media Publishing (MP)Tóm tắt
 Print Portfolio (PP)Tóm tắt

SEMESTER 02 
 Design Concept for Web (DCW)Tóm tắt
 Web Designing (WD)Tóm tắt
 Developing Interactive Web Pages (DIP)Tóm tắt
 Graphic and Animation Flash (GAF)Tóm tắt
 Scripting with Flash (SWF)Tóm tắt
 Advance Scripting with Flash (ASF)Tóm tắt
 Web Weaver (WW)Tóm tắt
 Web Portfolio (WP)Tóm tắt

SEMESTER 03 
 Concepts of Storyboarding (COS)Tóm tắt
 Working with Audio (WWA)Tóm tắt
 Video Streaming and Editing (VSE)Tóm tắt
 Modeling with 3D (M3D)Tóm tắt
 Light Camera & Action (LCA)Tóm tắt
 Concept of Digital Filmmaking (CDF)Tóm tắt
 Digital FX (DFX)Tóm tắt
 Multimedia and FX Portfolio (MFX)Tóm tắt

SEMESTER 04 
 Concepts of 3D and Animation (C3DA)Tóm tắt
 Modeling with Maya (MWM)Tóm tắt
 Texturing with Maya (TWM)Tóm tắt
 Lighting and Rendering with Maya (LRM)Tóm tắt
 Rigging with MAYA (RWM)Tóm tắt
 Character Animation with Maya (CAM)Tóm tắt
 Portfolio Development with Demo Reel (PDR)Tóm tắt
QTMi10 - CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG 
 Quản trị Windows 7Tóm tắt
 Quản trị Windows Server 2008Tóm tắt
ITT 
 CF-OFFICETóm tắt
 DreamweaverTóm tắt
 Elementary Programming with CTóm tắt
 HTML - DHTML - Java ScriptTóm tắt
 SQL serverTóm tắt
MCITP 2008 
 Module 70-640 Windows Server 2008 Active Directory, ConfiguringTóm tắt
 Module 70-642 Windows Server 2008 Network Infrastructure, ConfiguringTóm tắt
 Module 70-646 Windows Server 2008, Server AdministratorTóm tắt
 Module 70-351 Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006, ConfiguringTóm tắt
 Module 70-236 Installing, and Managing Microsoft Exchange Server 2007Tóm tắt
QTM - UBUNTU SERVER 
 Ubuntu ServerTóm tắt
Thi tuyển đầu vào 
 Sáng tạoTóm tắt
 Anh vănTóm tắt
 Trắc nghiệm IQTóm tắt
Activity since Thursday, 18 January 2018, 06:04 PM

Không có gì mới kể từ lần đăng nhập gần nhất của bạn

Sun T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 Today Saturday, 20 January 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Bỏ qua Sự kiện sắp diễn ra
Hiện, ẩn khối

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra